Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Vállalkozási Feltételei

1. Fogalom meghatározások

„Akadályoztatás”: A Vállalkozási szerződés teljesítésének eredményességét jelentősen hátráltató, veszélyeztető, vagy ellehetetlenítő körülmény.

„ÁVF”: A jelen általános vállalkozási feltételek mindenkor hatályos szövege.

„Felek”: A Vállalkozó és a Megrendelő együttesen.

„Megrendelő”: A Vállalkozóval a jelen ÁVF-ben szabályozott munkálatok tárgyában szerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.

„GDPR”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

„Pótmunka”: A Megrendelő ajánlattételi felhívásában, a Vállalkozó árajánlatában, a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tervekben, illetve a Vállalkozási szerződésben megjelölt műszaki tartalom körén kívül eső és a Vállalkozási szerződésben figyelembe nem vett, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka.

„Projekt”: A Vállalkozási szerződésben megjelölt gépészeti, gépipari szerelési, javítási, karbantartási, gyártási, valamint egyéb műszaki jellegű tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatások összessége, amely a Megrendelő által a Vállalkozó részére történő végteljesítési igazolás kiállításáig tart.

„Ptk.”: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

„Többletmunka”: A Megrendelő ajánlattételi felhívásában, a Vállalkozó árajánlatában, a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tervekben, illetve a Vállalkozási szerződésben megjelölt műszaki tartalom részét képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál Vállalkozó által figyelembe nem vett munka, ideértve az olyan munkát is, amely nélkül a Vállalkozási szerződés tárgyát képező mű (műszaki tartalom) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

„Ütemterv:” A Vállalkozó által a Projekt során nyújtandó szolgáltatások és teljesítések egyes mérföldköveit, részhatáridőit, illetve véghatáridejét tartalmazó, a Vállalkozási szerződés mellékletét képező dokumentum.

„Vállalkozási szerződés”: A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött, egyedileg megtárgyalt megállapodás, illetve a Megrendelő által elfogadott írásos Vállalkozói ajánlat, amely a jelen ÁVF hatálya alá tartozó teljesítések terjedelmét, ellenértékét és a felek által lényegesnek tartott egyéb körülményeket és megállapodásokat tartalmazza.

„Vállalkozó”: A Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg. 17-09-002598)

 

2.Az ÁVF, illetve a Vállalkozási szerződés érvényessége, hatályossága

2.1. A jelen ÁVF annak közzététele napján lép hatályba, és kiterjed a Megrendelő és a Vállalkozó között a jelen ÁVF-ben részletezett munkálatok, vagy azok egyes részeinek tárgyában létrejött valamennyi szerződésre, függetlenül a szerződés létrejöttének módjától. Az ÁVF rendelkezései az abban foglalt munkákra irányuló jogviszonyokban feltétlenül érvényesülnek és alkalmazandók.
2.2. A jelen ÁVF-ben foglalt rendelkezések módosítása, kiegészítése, illetve az ezektől való eltérés csak akkor érvényes, ha a felek erről a Vállalkozási szerződésben írásban megállapodtak.
2.3. A Vállalkozási szerződés létrejötte, módosítása, illetve megszüntetése kizárólag írásbeli alakban érvényes. Írásbeli alakban létrejött szerződésnek minősül, ha a Vállalkozói írásbeli ajánlatát a Megrendelő annak közlését követő 5 munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, illetve nem utasítja el; a felek a Megrendelő e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
2.4. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁVF tárgyát képező munkálatok vonatkozásában saját általános szerződési feltételekkel rendelkezik, úgy ezek alkalmazását a felek teljes terjedelmükben, kifejezetten kizárják.
2.5. A szerződéses dokumentumok esetleges eltérése, vagy ellentmondása esetén az értelmezési sorrend a következő: Vállalkozási szerződés, ÁVF, egyéb mellékletek.

3.A szerződés tárgya

3.1. A Vállalkozó gépészeti, gépipari szereléssel, javítással, karbantartással, gyártással valamint egyéb műszaki jellegű tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére. A Vállalkozó az általa ilyen módon nyújtott szolgáltatásokat a jelen ÁVF-ben és a felek között létrejött Vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint teljesíti.
3.2. A Vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások, elvégzendő munkák felsorolását, azok terjedelmét, minőségi követelményeit, valamint ellenértékét a Vállalkozási szerződés, a Megrendelő által átadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, az irányadó hatósági előírások, érvényes szabványok, valamint az alkalmazott szakmai és iparági szokások tartalmazzák.

4.A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni, amely azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó munkarendjének meghatározására.
4.2. A Megrendelő utasítási joga kiterjedhet a más vállalkozók által végzett tevékenységekkel összhangban történő koordinált munkavégzés megteremtése érdekében az egyes részfeladatok technológiai sorrendjének, azok elvégzési módjának és időpontjának meghatározására is. Amennyiben a Megrendelő e pontban foglalt utasítási jogának gyakorlása a folytán a Vállalkozási szerződésben vagy az ütemtervben foglalt bármely mérföldkő, rész- vagy véghatáridő nem, vagy csak aránytalanul nagy ráfordítás árán lenne tartható, úgy e határidő az utasítási jog gyakorlásával okozott késedelem idejével minden további jognyilatkozat nélkül is meghosszabbodik. A Megrendelő e pontban foglalt utasítási jogának gyakorlásával okozott esetleges többletköltségeket és díjakat köteles megtéríteni a Vállalkozó részére.
4.3. A Megrendelő kizárólag a Vállalkozó írásos hozzájárulásával jogosult a Vállalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, valamint az Ütemtervet jelentős mértékben megváltoztatni. A felek jelentős mértékű változásnak tekintik, amennyiben a változás a Vállalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalom, teljesítési határidő, illetve Vállalkozói díj 10%-ot meghaladó mértékű eltérését eredményezi.
4.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által elvégzendő feladatok műszaki tartalmát (munkanemeit és/vagy mennyiségét) csökkenti, úgy a Vállalkozó az elmaradt munkákért járó bruttó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű bánatpénzre tarthat igényt, illetve érvényesítheti az ennek összegét esetlegesen meghaladó kárait is.
4.5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzésének felfüggesztését elrendelni. A Megrendelő a Vállalkozó oldalán a munkavégzés felfüggesztése következtében felmerült valamennyi közvetlen költséget, továbbá mindennemű kárt és elmaradt előnyt minden esetben köteles teljes egészében megtéríteni.
4.6. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére átadni a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges mindennemű tervet, rajzot, műszaki dokumentációt. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó tervfelülvizsgálatot, valamint a gépészeti szakági tervek más szakági tervekkel történő összhangjának ellenőrzését nem köteles elvégezni. A Vállalkozó az egyes szakági tervek esetleges ellentmondásaiból, összhangjának hiányából eredő semmilyen következményért nem vállal felelősséget.
4.7. A Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban és a Vállalkozási szerződésben meghatározott határidőben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, valamint a munkavégzésre alkalmas állapot fenntartásáról a Projekt teljes időtartama alatt gondoskodni. A Megrendelő e kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő késedelemért a Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.
4.8. A munkavégzés helyének Megrendelő és Vállalkozó közötti átadás-átvétele építési naplóbejegyzéssel vagy külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A Vállalkozó a munkavégzés helyének munkavégzésre alkalmas állapotával kapcsolatos esetleges kifogásait építésinapló bejegyzéssel, a Megrendelő kapcsolattartója részére küldött e-mail útján, vagy más egyéb, a jognyilatkozat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas módon jogosult jelezni.
4.9. A felek eltérő írásos megállapodása hiányában a Megrendelő nem biztosít a Vállalkozó részére semmilyen anyagot vagy eszközt.
4.10. Amennyiben a felek írásos megállapodása alapján a Megrendelő a Vállalkozó részére a Vállalkozó teljesítésének előmozdítása érdekében bármilyen eszközt vagy anyagot bocsát rendelkezésre, úgy ezek átadás-átvételére tételes jegyzőköny alapján kerül sor.

5.A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1. A Vállalkozó a Vállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy az általa elvállalt munkák elvégzéséhez szükséges szakismerettel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, és kötelezi magát arra, hogy csak hivatalosan bejelentett, az adott feladat elvégzésére előírt szakképesítéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat; a foglalkoztatott munkavállalói után az adókat, járulékokat stb. megfizeti.
5.2. A Vállalkozó kizárólag olyan munkavállalókat vesz igénybe a Vállalkozási szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez, akik az adott munka elvégzéséhez megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
5.3. A Vállalkozó biztosítja, hogy az általa igénybe vett munkavállalók tevékenységüket megfelelő gondossággal és alapossággal, a jogszabályi, szerződéses és megrendelői előírások betartásával végezzék.
5.4. A Vállalkozó a teljesítés befejezéséig folyamatosan szerelésvezetőt / csoportvezetőt / szerelésirányítót (létesítményfelelős) biztosít a munkavégzésre kijelölt helyen.
5.5. A Vállalkozó a teljesítés teljes időtartama alatt a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott és a teljesítéssel összefüggésben álló nyomtatványokat az azokban előírt tartalommal folyamatosan vezeti.
5.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által esetlegesen átadott gépeket, berendezéseket és eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni azzal, hogy a rendeltetésszerű használat mellett is szükségessé váló valamennyi karbantartást és javítást kizárólag a Megrendelő költségére köteles elvégezni.
5.7. A munkavégzés helyén szükséges munka- és egészségvédelmi, illetőleg balesetelhárítási rendelkezések betartásához szükséges felszereléseket, munkavédelmi eszközöket, az ezzel kapcsolatos előírások betartását a Vállalkozó a hatályos jogszabályi előírások és a Megrendelő által átadott helyi előírás szerint biztosítja, az alábbiak szerint:
5.7.1. A Vállalkozó a Megrendelő ilyen irányú igénye esetén köteles részt venni a munkaterületre való bejutáshoz szükséges oktatásokon és vizsgálatokon (orvosi, pszichológiai, munkavédelmi); ezek költségét ugyanakkor a Megrendelő köteles viselni.
5.7.2. A Vállalkozó jogosult a tevékenység megkezdése előtt a munkaterületet bejárni, és a Megrendelőtől a sajátságos helyi előírások ismertetését kérni, valamint a biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülményekre vonatkozó észrevételeit az építési naplóban rögzíteni.
5.7.3. A Vállalkozó a munkavégzéséhez szükséges egyéni védőeszközöket, kéziszerszámokat, kisgépeket, eszközöket biztosítja, illetve az általa használt felszerelésekre vonatkozó előírások betartásáért felelősséget vállal.
5.8. A Vállalkozó a téli és a munkavégzés szempontjából hátrányos időjárási körülmények esetén a biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételeket saját költségén biztosítja. Amennyiben a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozóra aránytalanul nagy terhet róna, vagy az adott körülmények közti munkavégzést jogszabály korlátozza, úgy az ebből eredő késedelemért a Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.
5.9. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett jogosult alvállalkozók igénybevételére.
5.10. A Vállalkozó a Vállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károk esetére szóló felelősségbiztosítással. A Vállalkozási szerződéssel érintett egyes munkákra irányadó felelősségbiztosítási értékeket a Vállalkozási szerződés tartalmazza.
5.11. A Vállalkozót a teljesítés során figyelmeztetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:
5.11.1. A rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációt, eszközt, anyagot a gyakorlott szakcégtől elvárható gondossággal átvizsgálja és a Megrendelő figyelmét az esetleges nyilvánvaló tervhibákra, mennyiségi és minőségi hiányosságokra felhívja.
5.11.2. Amennyiben a Megrendelő képviselőjének döntése vagy intézkedése a Vállalkozó megítélése szerint a Vállalkozási szerződéssel, a vonatkozó jogszabályokkal, illetve a széles körben ismert és elfogadott szakmai szokásokkal ellentétes vagy szakszerűtlen, erre a Megrendelő figyelmét írásos formában (levél, naplóbejegyzés stb.) felhívja.

5.11.3. Amennyiben a Megrendelő részére érkező árut a felek írásos megállapodása alapján a Vállalkozónak kell átvennie, az esetleges mennyiségi vagy minőségi eltéréseket, sérüléseket stb. a Vállalkozó ellenőrzi. Amennyiben a Vállalkozó az átvétel során bármilyen eltérést, sérülést észlelt, úgy jogosult az átvételt megtagadni.

6.Teljesítés

6.1. A Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben megjelölt feladatait a rendelkezésére bocsátott tervekben és műszaki dokumentációkban foglaltaknak megfelelően hiánytalanul és hibátlanul, a teljesítésre irányadó jogszabályi előírások, szabványok és az adott piacon széles körben ismert, elismert és alkalmazott szakmai szokások betartásával teljesíti.
6.2. A Vállalkozó az egyes munkarészek elvégzéséről a Megrendelő műszaki ellenőrét/képviselőjét tájékoztatja, és az egyes munkarészek ellenőrzését a Megrendelő műszaki ellenőre/képviselője számára biztosítja. A Megrendelő köteles az ellenőrzésről előzetesen tájékoztatni a Vállalkozót és biztosítani számára az ellenőrzés során történő jelenlétet. A Megrendelő köteles az ellenőrzésről jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza az elvégzett részek mennyiségi és minőségi leírását és minősítését, valamint a felek ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításait és nyilatkozatait. Amennyiben az ellenőrzés során a felek nem rögzítenek a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatos írásos kifogást a jegyzőkönyvben, úgy a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által elfogadottnak minősül.
6.3. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítése során a Projekt akadályoztatását észleli, úgy haladéktalanul köteles ezt írásban jelezni a Megrendelő részére.
6.4. Ha az akadályoztatás oka a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül esik, és annak elhárítására a Vállalkozó nem képes, illetve ez tőle nem várható el, és az akadályoztatás ésszerű időn belül történő elhárulása sem várható, úgy a Vállalkozó jogosult a teljesítést felfüggeszteni, amely esetben a Megrendelő a Vállalkozó oldalán a munkavégzés felfüggesztése következtében felmerült valamennyi közvetlen költséget, továbbá mindennemű kárt és elmaradt előnyt minden esetben köteles teljes egészében megtéríteni.
6.5. Ha az akadályoztatás oka ésszerűen elvárható időn belül elhárul, de az akadályoztatás miatt a Vállalkozási szerződésben, vagy az annak mellékletét képező Ütemtervben foglalt határidők nem tarthatók, úgy bármelyik fél jogosult a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosítását kezdeményezni. Ha a felek ésszerű határidőn belül nem tudnak megállapodni a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosításában, úgy a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozási szerződést.
6.6. Ha az akadályoztatás oka valamelyik fél ellenőrzési körében merült fel, úgy a másik fél köteles az akadályoztatásért felelős felet ésszerű határidő tűzésével írásban felhívni az akadály elhárítására.
6.7. Ha az akadályoztatásért felelős fél az akadályt ésszerű határidőn belül elhárítja, de az akadályoztatás miatt a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemtervben foglalt határidők nem tarthatók, úgy bármelyik fél jogosult a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosítását kezdeményezni. Ha a felek ésszerű határidőn belül nem tudnak megállapodni a Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosításában, úgy a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozási szerződést.
6.8. Amennyiben az akadályoztatásért felelős Megrendelő az akadályt az ezzel kapcsolatos felhívást követő ésszerű határidőn belül nem hárítja el, úgy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási szerződést az erre történő írásos figyelmeztetést követően azonnali hatállyal felmondani, és a felmondás okán nem teljesített Vállalkozói szolgáltatásokra a Vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre, mint kárátalányra tarthat igényt a Megrendelővel szemben. A Vállalkozó ezen túlmenően jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni.
6.9. A teljesítés során a Vállalkozó általi kivitelezéssel kapcsolatban keletkezett hibákat a Vállalkozó a Megrendelő által közölt írásos és az észlelt hibajelenséget, illetve annak helyét pontosan tartalmazó hibabejelentésében tűzött ésszerű határidőn belül tartozik kiküszöbölni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által a fentiek szerint bejelentett hibát ésszerű határidőn belül nem küszöböli ki, vagy a felek között vita alakul ki a hiba okát, illetve a Vállalkozó kijavítási kötelezettségének fennállását illetően, úgy a Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére kijavíttatni, ha a kijavítás módját és költségeit is tartalmazó részletes kijavítási tervet előzetesen eljuttatta a Vállalkozó részére, és a Vállalkozó ennek ismeretében sem kezdi meg a kijavítást a hiba jellegére is figyelemmel elvárható időn belül.
6.10. A Megrendelő a 4.3. pontban foglaltak betartása mellett jogosult pótmunkát elrendelni. Pótmunka elrendelésnek minősül a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekében eljáró személy minden olyan reálcselekménye és jognyilatkozata, amelynek eredményeként a Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalomtól eltérő teljesítésre köteles (pl. tervmódosítások közlése, tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, vagy építésvezetői utasítás, stb.).
6.11. A Vállalkozó az elrendelt pótmunka elvégzését jogosult megtagadni, amennyiben álláspontja szerint annak elvégzése a feladatát aránytalanul terhesebbé teszi.
6.12. Amennyiben a Vállalkozó az elrendelt pótmunkát nem tagadja meg, úgy annak kapcsán írásos díjajánlatot közöl Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói írásos díjajánlatát annak közlését követő 5 munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, illetve nem utasítja el, úgy a Vállalkozó ajánlata a Megrendelő által elfogadottnak minősül. A felek a Megrendelő e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
6.13. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó pótmunkával kapcsolatos írásos díjajánlatát határidőben megkifogásolja, vagy elutasítja, úgy a Vállalkozó nem köteles a pótmunka elvégzésére.
6.14. A Vállalkozó az Ütemterv szerinti egyes munkarészek, illetve a Vállalkozó által megvalósítandó műszaki tartalom teljes körű megvalósítását a Megrendelő részére írásban készre jelenti és átadás–átvételre felajánlja.
6.15. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásos készre jelentését követő 8 napon belül nem közöl írásban a teljesítés átvételét akadályozó lényeges kifogást a Vállalkozóval, úgy a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által elfogadottnak minősül.
6.16. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átadás-átvétel során észlelt és a teljesítés szempontjából releváns körülményeket.
6.17. Sikertelen átadás–átvételi eljárás esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megállapított hibákat és a kiküszöbölésükre megállapított határidőt. Amennyiben nem állapítható meg olyan hiba, amely a Projekt átadás–átvételét akadályozza, az átadás–átvétel sikeresnek minősül. A Megrendelő a felek közti sikeres átadás-átvételt követően teljesítésigazolást állít ki.

7.Vállalkozói díj, fizetési feltételek

7.1. A Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben foglalt feladatai teljesítése fejében a Vállalkozási szerződésben meghatározottak szerint átalánydíjra, vagy tételes elszámolás alapján megállapított díjra jogosult.
7.2. Amennyiben a felek a Vállalkozási szerződésben átalánydíj alkalmazásában állapodtak meg, úgy az átalánydíj tartalmazza a Vállalkozó által elvállalt műszaki tartalom és terjedelem megvalósulásával kapcsolatban nála felmerült valamennyi közvetlen és közvetett költséget – kivéve a műszaki tartalom utólagos megváltoztatása, illetve az elrendelt pótmunkák miatt felmerült díjat.
7.3. A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
7.4. Amennyiben a felek a Vállalkozási szerződésben átalánydíj alkalmazásában állapodtak meg, és a Vállalkozó előzetes díjajánlat, vagy díjmegállapodás hiányában is elvégzi a felmerült pótmunkát, úgy a pótmunka ellenértékeként a teljesítés időpontjában érvényes „KönyvCalc ÖN” egységes építőipari normarendszer alapján megállapított díjazásra, valamint a felmerült költségei megtérítésére tarthat igényt.
7.5. Amennyiben a felek a Vállalkozási szerződésben tételes elszámolás alkalmazásában állapodtak meg, úgy az elszámolás alapját a teljesítés időpontjában érvényes „KönyvCalc ÖN” egységes építőipari normarendszer képezi.
7.6. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás, vagy a 6.15. pontban foglaltak teljesülése esetén jogosult számlát kiállítani.
7.7. A Vállalkozó által kiállított rész-, illetve végszámlák teljesítési határideje a számla kézbesítésétől számított 15 banki nap.
7.8. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

 

8.Jótállás, felelősség

8.1. A Vállalkozó az általa nyújtott műszaki teljesítményre 12 hónap jótállást vállal azzal, hogy a jótállási idő a végteljesítésigazolás napján, illetve a 6.15. pontban foglalt teljesülésének napján kezdődik.
8.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében a Vállalkozó választása szerint köteles a hibát kijavítás vagy kicserélés útján kiküszöbölni.
8.3. A Megrendelő kizárólag a Vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint jogosult a Vállalkozó által kiállított számlák ellenértékéből jóteljesítési biztosíték címén visszatartási jogot gyakorolni a jótállás időtartamára. A Vállalkozó ugyanakkor ilyen esetben is jogosult a jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó által kiválasztott pénzintézettől származó, az URDG 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – Revision 2010) követelményeinek megfelelő, a jóteljesítési biztosíték teljes összegére szóló feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával kiváltani.
8.4. A Vállalkozó a jelen ÁVF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán kizárólag azon szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért felel, amelyeknek a bekövetkezése a Vállalkozó számára objektíve előrelátható volt.
8.5. A Vállalkozó kárfelelősségének mértéke ilyen esetben sem haladja meg a Vállalkozási szerződésben rögzített Vállalkozói díj összegét. Kivételt képeznek ez alól a bűncselekménnyel, szándékos magatartással vagy súlyos gondatlansággal, valamint az életben, a testi épségben, az egészségben okozott olyan károk, melyekért való felelősséget érvényesen kizárni nem lehet.
8.6. A Vállalkozó a következményi károkért, tipikusan pedig az elmaradt vagyoni előnyért viselt felelősségét kifejezetten kizárja, amit a Megrendelő a Vállalkozási szerződés megkötésével kifejezetten tudomásul vesz.
8.7. A Megrendelő a Vállalkozási szerződés megkötésével kifejezetten kijelenti, hogy a felek a Vállalkozói díj megállapításánál a Vállalkozó felelősségének a fentiek szerinti korlátozására figyelemmel voltak.

9.Adatvédelem, személyes adatok továbbítása

9.1. Amennyiben a Vállalkozási szerződésben foglalt munkák Vállalkozó általi teljesítéséhez a Vállalkozó munkavállalói részére a Megrendelő, vagy annak megrendelője által kibocsátott belépőkártyák kiállítása válik szükségessé, úgy a Vállalkozó a belépőkártyák kiállításához szükséges munkavállalói adatokat – kizárólag a Megrendelő útján – eljuttatja a belépőkártyát kiállító szervezethez.
9.2. A belépőkártyák kiállításához szükséges munkavállalói adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján kizárólag a Vállalkozó minősül adatkezelőnek, míg a Megrendelő ezen adatoknak a belépőkártyát kiállító szervezethez történő továbbítása vonatkozásában kizárólag adatfeldolgozónak minősül. A Megrendelő adatfeldolgozóként felelősséggel tartozik az érintett adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok elvégzésének jogszerűségéért, az adatfeldolgozás jogszerűségéért a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terhelheti.
9.3. A Megrendelő, mint adatfeldolgozó az adatfeldolgozási műveleteket a Vállalkozó, mint adatkezelő utasításai szerint teljesíti. A Megrendelő adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag a Vállalkozó, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez. Amennyiben a személyes adatok érintettje az adatkezelési jogszabályok szerinti tájékoztatást kér a Megrendelőtől, mint adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben a Megrendelő, mint adatfeldolgozó köteles megadni, és erről a Vállalkozót, mint adatkezelőt köteles értesíteni.
9.4. A felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések kifejezett adatfeldolgozói megállapodásnak minősülnek.

10.Egyéb rendelkezések

10.1. A felek a Vállalkozási szerződés teljesítésének helyszínén eljáró, nyilatkozattételre is jogosult kapcsolattartóik adatait a Vállalkozási szerződésben rögzítik.
10.2. A felek helyszíni kapcsolattartói a teljesítés helyszínén minden munkavégzési napon kooperációs megbeszélést tartanak. A kooperációs megbeszéléseken alapvetően az alábbi napirendi pontok szerepelnek:
a) munka előrehaladása
b) előző napi teljesítés
c) következő napi tervezett munka
d) adatszolgáltatások, kötelezettségek

10.3. Amennyiben a felek között a Vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges kérdésben vita alakul ki, úgy a Vállalkozó jogosult a teljesítést a vita rendezéséig felfüggeszteni, mely esetben a felfüggesztéssel okozott következményekért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
10.4. Műszaki természetű vita esetén elsődlegesen a Vállalkozó álláspontja irányadó. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó műszaki kérdésben kifejtett álláspontjával nem ért egyet, úgy jogosult igazságügyi műszaki szakértő közreműködését igénybe venni. A műszaki szakértő költségét ilyen esetben a Megrendelő előlegezi meg és az a fél viseli részben vagy egészben, akinek terhére a szakértő állást foglalt.
10.5. A felek a szerződéses kapcsolatuk során haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről.
10.6. Felek a jelen ÁVF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyokban mindenkor írásos nyilatkozatnak tekintik a Vállalkozási szerződésben megjelölt kapcsolattartók részére az ott meghatározott e-mail címre történő kézbesítés útján közölt nyilatkozatokat is. Az e-mailben közölt nyilatkozatok mindenkor érvényes joghatályos nyilatkozatnak minősülnek, kivéve, ha a jelen ÁVF, vagy a felek egyéb szerződéses megállapodása valamely nyilatkozat érvényességéhez szigorúbb írásbeliséget (pl. fax, ajánlott postai küldemény) kíván meg.
10.7. A felek szerződésben rögzített, vagy írásban közölt címére küldött ajánlott postai küldemények legkésőbb a feladást követő 15. napon kézbesítettnek minősülnek.

11.Titoktartás

11.1. A felek kötelesek egymás belső ügyeiről a szerződéses kapcsolataik időtartama alatt, és azt követően is valamennyi információt, adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelni attól függetlenül, hogy azokat milyen formában szerezték, vagy milyen módon jutott a tudomásukra.
11.2. A felek az üzleti titok körébe tartozó információkat kizárólag az együttműködésük során és annak érdekében használhatják fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Vállalkozót valamely jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezi valamely üzleti titoknak minősülő adat, információ átadására, közzétételére vagy nyilvánosságra hozatalára, és a Vállalkozó e kötelezettségének kizárólag a kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges módon és terjedelemben tesz eleget.
11.3. A felek a jelen ÁVF-ben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősítenek minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához a feleknek méltányolható érdeke fűződik, illetve amelynek harmadik személyek részére történő átadásához az érintett fél nem járul hozzá.
11.4. A titoktartási kötelezettség a felek szerződéses viszonyainak megszűnését követően is fennmarad, és kiterjed a felek által igénybe vett alvállalkozókra, illetve közreműködőkre és alkalmazottakra is. A másik fél írásos hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra a felek jogviszonyára vonatkozóan semmilyen szerződés, vagy annak bármely kikötése, illetve az abban foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk.
11.5. Amennyiben az üzleti titok körébe eső információk közlését, közzétételét vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat kötelezővé teszi, úgy az érintett fél a közlési, közzétételi vagy nyilvánosságra hozatali kötelezettségének kizárólag a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat által előírt terjedelemben tehet eleget.

12.Vis maior

12.1. A jelen ÁVF alkalmazásában vis maiornak minősülnek a szerződés teljesítését akadályozó, illetve részben vagy egészben ellehetetlenítő, a felek ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan események vagy körülmények, amelyek a szerződés létrejöttének időpontjában nem voltak előreláthatóak.
12.2. A teljesítésben a vis maior által akadályozott fél köteles mindent megtenni a vis maior következményeinek csökkentése, illetve annak érdekében, hogy az a lehető legkevésbé befolyásolja a szerződés teljesítését.
12.3. Amennyiben az esetleges kár bekövetkezése előre látható, úgy a fél köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban, közvetlenül fenyegető veszély esetén rövid úton (telefonon, e-mailben stb.) értesíteni a másik felet.
12.4. Amennyiben a vis maior a szerződés teljesítését nem teszi lehetetlenné, pusztán késlelteti, úgy a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával meghosszabbodik.

13.A szerződéses rendelkezések érvénytelensége

13.1. Amennyiben a jelen ÁVF, vagy annak hatálya alá tartozó egyéb megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy a későbbiekben érvénytelenné válna, úgy ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
13.2. A felek mindenkor kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes rendelkezést elfogadni, amely az érvénytelenséggel érintett rendelkezés által elérni kívánt szerződéses célnak a leginkább megfelel.


14.Alkalmazandó jog, joghatóság, hatáskör és illetékesség

14.1. A felek jelen ÁVF hatálya alá tartozó szerződései vonatkozásában kizárólag a magyar jog előírásai alkalmazandók.
14.2. A jelen ÁVF-ben, valamint az ÁVF hatálya alá tartozó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.3. Felek a jelen ÁVF, valamint az ÁVF hatálya alá tartozó szerződések létrejöttével, érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megsértésével kapcsolatos mindennemű vitás kérdéseiket törekszenek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek mindennemű jogvitájuk vonatkozásában a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, ezen belül pedig hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.