Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Beszerzési Feltételei

  1.  Fogalom meghatározások

„Ajánlattételi felhívás”: A Megrendelő által a Beszállítóval írásban közölt, a megkötni kívánt Beszállítói szerződés mennyiségi és minőségi követeményeit, a teljesítés helyét és idejét, illetve a szerződés egyéb lényeges feltételeit tartalmazó felhívás szerződéses ajánlat megtételére.

„Ajánlat”: A Megrendelő ajánlattételi felhívása alapján a Beszállító által a Megrendelővel közölt, ajánlati kötöttséget eredményező címzett jognyilatkozat.

„Akadályoztatás”: A Beszállítói szerződés teljesítésének eredményességét jelentősen hátráltató, veszélyeztető, vagy ellehetetlenítő körülmény.

„ÁBF”: A jelen általános beszerzési feltételek mindenkor hatályos szövege.

„Beszállító”: A Megrendelő részére a jelen ÁBF-ben szabályozottak szerint árut értékesítő, szolgáltatást nyújtó vagy ezekre ajánlatot tevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.

„Beszállítói szerződés”: A Megrendelő és a Beszállító között létrejött, egyedileg megtárgyalt megállapodás, továbbá a Megrendelő által elfogadott írásos beszállítói ajánlat, amely a Beszállító által a Megrendelő részére értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás mennyiségét, ellenértékét és a felek által lényegesnek tartott egyéb körülményeket és megállapodásokat tartalmazza.

„Elfogadó nyilatkozat”: A Beszállító ajánlatának Megrendelő általi kifejezett elfogadását tartalmazó írásos jognyilatkozat, amely a felek között Beszállítói szerződést hoz létre.

„Felek”: A Beszállító és a Megrendelő együttesen.

„GDPR”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

„Megrendelő”: A Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg. 17-09-002598)

„Ptk.”: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Az ÁBF érvényessége, hatályossága:

2.1. A jelen ÁBF annak közzététele napján lép hatályba, és kiterjed a Megrendelő és a Beszállító között a jelen ÁBF-ben részletezett megrendelések, vagy azok egyes részeinek tárgyában létrejött valamennyi szerződésre, függetlenül a szerződés létrejöttének módjától. Az ÁBF rendelkezései a Beszállítói szerződésre és az abban foglalt kötelezettségekre irányuló jogviszonyokban feltétlenül érvényesülnek és alkalmazandók.
2.2. A jelen ÁBF-ben foglalt rendelkezések módosítása, kiegészítése, illetve az ezektől való eltérés csak akkor érvényes, ha a felek erről a Beszállítói szerződésben írásban megállapodtak.
2.3. Amennyiben a Beszállító a jelen ÁBF tárgyát képező beszerzések vonatkozásában saját általános szerződési feltételekkel rendelkezik, úgy ezek alkalmazását a felek teljes terjedelmükben, kifejezetten kizárják.
2.4. A szerződéses dokumentumok esetleges eltérése, vagy ellentmondása esetén az értelmezési sorrend a következő: beszállítói szerződés, elfogadó nyilatkozat, ajánlattételi felhívás, ÁBF, ajánlat.

3.A beszállítói szerződés tárgya, létrejötte és tartalma:

3.1. A Megrendelő gépészeti, gépipari szereléssel, javítással, karbantartással, gyártással valamint egyéb műszaki jellegű tevékenységekkel összefüggésben használja fel, illetve veszi igénybe a Beszállító által értékesített árukat, illetve szolgáltatásokat. A Beszállító az általa ilyen célból értékesített árut, illeve nyújtott szolgáltatást a jelen ÁBF-ben és a felek között létrejött beszállítói szerződésben foglalt feltételek szerint biztosítja.
3.2. A beszállítói szerződés alapján a Beszállító által a Megrendelő részére értékesített áruk, illetve nyújtott szolgáltatás pontos megjelölését, felsorolását, műszaki paramétereit, minőségi követelményeit, valamint ellenértékét a beszállítói szerződés, a Megrendelő ajánlattételi felhívása, illetve a Beszállító ajánlata, továbbá a teljesítésre irányadó hatósági előírások, érvényes szabványok tartalmazzák.
3.3. A Megrendelő által közölt ajánlatkérések, ajánlati felhívások a jelen ÁBF rendelkezéseivel együtt képeznek egységes ajánlattételi felhívást, míg a Megrendelő által elfogadott beszállítói ajánlatok a jelen ÁBF rendelkezéseivel együtt minősülnek elfogadó nyilatkozatnak.
3.4. A Beszállító ajánlatát írásban, bárminemű díjigény nélkül készíti el és közli a Megrendelővel. A Beszállító az ajánlatának elkészítéséért kizárólag abban az esetben érvényesíthet díjazást, ha összegszerűen meghatározott díjigényét az ajánlat elkészítését megelőzően írásban közölte a Megrendelővel, és a díjigényt a Megrendelő írásos nyilatkozatával kifejezetten elfogadta.
3.5. A Beszállító a Megrendelő ajánlattételi felhívására adott ajánlatának közlésével a jelen ÁBF rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. A Beszállító által benyújtott ajánlat a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlati kötöttséget eredményez. Az ajánlati kötöttség időtartama – amennyiben az ajánlatban a Beszállító nem állapít meg kifejezetten eltérő időtartamot – az ajánlat közlésétől számított 30 naptári nap. A Beszállító a hatályossá vált ajánlatot az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően nem jogosult visszavonni.
3.7. A Megrendelő a Beszállító ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Beszállítóval közölt kifejezett írásbeli nyilatkozatával jogosult elfogadni.
3.8. Amennyiben a Megrendelő elfogadó nyilatkozata a Beszállító ajánlatától bármely lényeges kérdésében eltér, úgy ez a Megrendelő által közölt új ajánlatnak minősül. A Beszállító a Megrendelő által ilyen módon közölt új ajánlatot annak közléstől számított 5 naptári napon belül jogosult írásban visszautasítani, vagy attól eltérő tartalmú újabb írásos ajánlatot közölni a Megrendelővel. Amennyiben a Beszállító e határidőn belül nem utasítja vissza a Megrendelő új ajánlatát, vagy nem közöl attól eltérő tartalmú új ajánlatot a Megrendelővel, úgy a Megrendelő ajánlata a Beszállító által elfogadottnak minősül. A felek a Beszállító e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
3.9. A felek között létrejött esetleges korábbi megállapodások, a felek által kialakított korábbi üzleti gyakorlat, illetve a beszerzéssel érintett üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a beszállítói szerződés részévé.
3.10. A beszállítói szerződés létrejötte, módosítása, illetve megszüntetése kizárólag írásbeli alakban érvényes. Írásbeli alakban létrejött szerződésnek minősül, ha a Beszállító írásbeli ajánlatát a Megrendelő szerződéskötésre jogosult képviselője, vagy szerződéskötésre felhatalmazott kapcsolattartója írásbeli elfogadó nyilatkozattal visszaigazolja.

4.A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő a jogosult a beszállítói szerződéstől a teljesítés megtörténtét megelőzően külön indoklás nélkül írásban elállni. A Megrendelő a beszállítói szerződéstől történő elállás esetén a Beszállítónak kizárólag a teljesítés érdekében igazoltan felmerült indokolt költségeit tartozik megtéríteni, nem felel azonban azt ezt meghaladóan felmerülő esetleges károkért és következményekért, így különösen az elmaradt haszonért.
4.2. A Megrendelő a beszállítói szerződés teljesítését megelőzően jogosult a teljesítés helyét, illetve idejét módosítani, amely ugyanakkor nem teheti a Beszállító teljesítését számottevően terhesebbé. A Megrendelő ebben az esetben köteles a Beszállítónak a módosítás következtében igazoltan felmerült indokolt többletköltségeit megtéríteni.
4.3. A Megrendelő a Beszállító szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítést átvételi elismervénnyel, vagy teljesítésigazolással igazolja.
4.4. A felek eltérő írásos megállapodása hiányában a Megrendelő a Beszállító teljesítésének előmozdítása érdekében nem biztosít a Beszállító részére semmilyen anyagot vagy eszközt.
4.5. Amennyiben a felek írásos megállapodása alapján a Megrendelő a Beszállító részére a Beszállító teljesítésének előmozdítása érdekében bármilyen eszközt vagy anyagot bocsát rendelkezésre, úgy ezek átadás-átvételére tételes jegyzőkönyv alapján kerül sor.

5.A Beszállító jogai és kötelezettségei

5.1. A Beszállító az ajánlata benyújtásával, illetve a beszállítói szerződés megkötésével kijelenti, hogy a beszállítói szerződés tárgyát képező teljesítéshez szükséges szakismerettel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, és kötelezi magát arra, hogy csak hivatalosan bejelentett, az adott feladat elvégzésére előírt szakképesítéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat; a foglalkoztatott munkavállalói után az adókat, járulékokat, stb. megfizeti.
5.2. A Beszállító kizárólag olyan közreműködőket, munkavállalókat vesz igénybe a beszállítói szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez, akik az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
5.3. A Beszállító biztosítja, hogy az általa igénybe vett közreműködők, munkavállalók tevékenységüket megfelelő gondossággal és alapossággal, a jogszabályi, szerződéses és megrendelői előírások betartásával végezzék.
5.4. A Beszállító köteles a Megrendelő által esetlegesen átadott gépeket, berendezéseket és eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni azzal, hogy a rendeltetésszerű használat mellett is szükségessé váló valamennyi karbantartást és javítást saját költségére köteles elvégezni.
5.5. A Beszállító jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított áru vagy nyújtott szolgáltatás mentes harmadik személyek mindennemű jogaitól, igényeitől, követeléseitől. A Beszállító jogszavatosságot vállal továbbá azért, hogy a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás Megrendelő általi felhasználása, illetve igénybevétele nem sérti harmadik személyek szellemi tulajdonnal kapcsolatos oltalmi jogait.
5.6. A Beszállító köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni a beszállítói szerződés teljesítésének mindennemű akadályoztatásáról, és köteles megjelölni az akadályoztatás okát és várható időtartamát; e kötelezettsége megszegésével okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
5.7. Fuvarozási szolgáltatás nyújtására irányuló beszállítói szerződés esetén a Beszállító az ajánlatának benyújtásával kijelenti, hogy a Megrendelő által megjelölt szállítmányértékre fedezetet nyújtó árufuvarozási felelősségbiztosítással rendelkezik. A Beszállító a Megrendelő kérése esetén köteles az árufuvarozási felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvényt bemutatni. Amennyiben a Beszállító nem rendelkezik a beszállítói szerződés teljes tartama alatt a Megrendelő által megjelölt értékre fedezetet nyújtó árufuvarozási felelősségbiztosítással, úgy az ebből eredő mindennemű kárért teljes körű felelősséggel tartozik.
5.8. Fuvarozási szolgáltatás nyújtására irányuló beszállítói szerződés esetén a beszállítói szerződés eltérő rendelkezése hiányában a küldemény berakása és kirakása a Beszállító feladata.
5.9. Fuvarozási szolgáltatás nyújtására irányuló beszállítói szerződés esetén a Beszállítót nem illeti meg a Ptk. 6:267. §-a szerinti törvényes zálogjog, illetve a szerződés alapján támasztható igények elévülési ideje a Ptk. 6:270. §-ában foglaltakkal szemben három év.

6.Teljesítés

6.1. A Beszállító a beszállítói szerződésben megjelölt árut vagy szolgáltatást hiánytalanul és hibátlanul, első osztályú kifogástalan minőségben, a teljesítésre irányadó jogszabályi előírások, szabványok betartásával biztosítja a Megrendelő részére.
6.2. A Beszállítóra irányadó teljesítési hely a beszállítói szerződésben, illetve a Megrendelő ajánlattételi felhívásában vagy elfogadó nyilatkozatában megjelölt rendeltetési hely, ennek hiányában a Megrendelő székhelye.
6.3. Áruk értékesítésére irányuló szerződés esetén a beszállítói szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Beszállító DPU (INCOTERMS® 2020) paritással köteles teljesíteni.
6.4. A beszállítói szerződésben megjelelölt teljesítési határidő, illetve határnap fix határidőnek, illetve határnapnak minősül azzal, hogy Megrendelő a beszállítói szerződés eltérő rendelkezése hiányában a teljesítési határnap, illetve teljesítési határidő utolsó napjának 14.00 órájáig köteles a teljesítés átvételére.
6.5. A Megrendelő idő előtti teljesítést kizárólag előzetes írásos jóváhagyása esetén köteles elfogadni; ennek hiányában a Megrendelő az idő előtti teljesítést visszautasíthatja, illetve annak elfogadása esetén az idő előtti teljesítéssel okozott költségei megtérítését követelheti a Beszállítótól. Amennyiben a Megrendelő az idő előtti teljesítést visszautasítja, úgy a sikertelen teljesítéssel kapcsolatos összes kockázatot és költséget a Beszállító tartozik viselni. Az idő előtti teljesítés Megrendelő általi visszautasítása nem mentesíti a Beszállítót a beszállítói szerződésben foglalt határidőben, illetve határnapon történő teljesítés kötelezettsége alól.
6.6. A Megrendelő részteljesítést kizárólag előzetes írásos jóváhagyása esetén köteles elfogadni; ennek hiányában a Megrendelő a részteljesítést visszautasíthatja, illetve annak elfogadása esetén a részteljesítéssel okozott költségei megtérítését követelheti a Beszállítótól. Részteljesítés elfogadása esetén a Beszállító nem jogosult a részteljesítés miatt felmerülő többletköltségeit (pl. további fuvardíj) érvényesíteni.
6.7. Áruk értékesítésére irányuló szerződés esetén a Beszállító köteles a Megrendelőt az áruk biztonságos kezeléséről és felhasználásáról, valamint azok rendeltetésszerű használatához szükséges feltételekről írásban tájékoztatni.
6.8. Áruk értékesítésére irányuló szerződés esetén a Beszállító köteles az értékesített áruk minőségének tanúsítására, valamint a szállítólevél és a szabályszerűen kitöltött fuvarlevél átadására is.
6.9. Áruk értékesítésére irányuló szerződés esetén a Beszállító köteles a Megrendelő által meghatározott csomagolási előírásokat maradéktalanul betartani.
6.10. A Beszállító által a Megrendelő részére értékesített áruk tulajdonjoga azok Megrendelő általi átvételével a Megrendelőre száll át. A Beszállító részéről közölt mindennemű tulajdonjog fenntartásra irányuló jognyilatkozat kizárt és érvénytelen akkor is, ha azoknak a Megrendelő kifejezetten nem mondott ellent.

7.Díjazás, fizetési feltételek

7.1. A Beszállító a beszállítói szerződésben foglalt kötelezettségei hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén a beszállítói szerződésben meghatározottak szerinti díjazásra jogosult.
7.2. A beszállítói szerződésben megállapított díjazás tartalmazza a Beszállító által értékesített áru vonatkozásában esedékes mindennemű adót, vámot, díjat és egyéb költséget, beleértve a szállítási és rakodási, valamint csomagolási költségeket is, továbbá a Beszállító által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nála felmerült valamennyi közvetlen és közvetett díjat, ráfordítást és költséget.
7.3. A beszállítói szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Beszállító előleg fizetésére nem tarthat igényt.
7.4. A Beszállító a Megrendelő által kiállított és az értékesített áruk hiánytalan és hibátlan, megfelelő dokumentációval együtt történt átadását igazoló átvételi elismervény, vagy a nyújtott szolgáltatás hiánytalan és kifogástalan teljesítését igazoló teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani. Az átvételi elismervény, illetve teljesítésigazolás másolata a számla kötelező melléklete. A számlát és annak mellékleteit a Megrendelő székhelyére postai úton, vagy elektronikus számla alkalmazása esetén az eszamla@gepszer.hu e-mail címre kell megküldeni.
7.5. A Beszállító által kiállított számlának a Megrendelő releváns cégadatain túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő által az ajánlattételi felhívásban, az elfogadó nyilatkozatban vagy a beszállítói szerződésben megjelölt munkaszámot, megrendelés azonosítót, illetve a Megrendelő ügyintézőjének a nevét.
7.6. A Beszállító által kiállított számla teljesítési határideje a jelen ÁBF-ben foglaltaknak megfelelően kiállított számla kézbesítésétől számított 30 banki nap.
7.7. A Megrendelő a jelen ÁBF-ben foglalt tartalmi követelményeknek nem megfelelő, illetve a szükséges mellékletek nélkül megküldött számlát jogosult teljesítetlenül visszaküldeni a Beszállítónak.

8.Jótállás, felelősség a szerződésszegésért

8.1. A Beszállító az általa értékesített árura 24 hónap teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező árura bármely jogszabály hosszabb jótállási időt ír elő, úgy a Beszállító jótállási felelősségére a jogszabályban foglalt hosszabb jótállási idő irányadó. A jótállási idő az áru átvételének napján kezdődik.
8.2. A Beszállító a jótállási kötelezettsége körében köteles a Megrendelő választása szerint a hibát kijavítás vagy kicserélés útján kiküszöbölni.
8.3. A Megrendelő a beszállítói szerződésben rögzítettek szerint jogosult a Beszállító által kiállított számlák ellenértékéből jóteljesítési biztosíték címén visszatartási jogot gyakorolni a jótállás időtartamára. A Beszállító ugyanakkor ilyen esetben is jogosult a jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő által elfogadott pénzintézettől származó, az URDG 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – Revision 2010) követelményeinek megfelelő, a jóteljesítési biztosíték teljes összegére szóló feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával kiváltani.
8.4. A Beszállító az ajánlata megtételével tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt a Beszállító szerződésszegése esetén a Beszállítót megillető díjazást sokszorosan meghaladó összegű károsodás érheti. A Beszállító az ajánlata megtételével kifejezetten kijelenti, hogy szerződéses nyilatkozatát e Megrendelői tájékoztatás figyelembe vételével tette meg.
8.5. A Beszállító a szerződésszegése esetén a következményi károkért, tipikusan pedig az elmaradt vagyoni előnyért is felelősséggel tartozik.
8.6. Amennyiben a Beszállító a beszállítói szerződésben foglalt határidő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért tartozik fizetni a Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a beszállítói szerződésben rögzített bruttó díj összege. A késedelmi kötbér egy naptári napi összege a kötbéralap 1%-a, míg maximális összege a kötbéralap 20%-a.
8.7. Ha már a teljesítés előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Beszállító a kötelezettségeit nem, vagy csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, hogy a Beszállító általi teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, úgy a Megrendelő jogosult a beszállítói szerződéstől elállni, illetőleg a teljesítés megkezdésétől követően jogosult azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő a nem teljesített beszállítói szolgáltatásokra a beszállítói szerződésben meghatározott díjazás 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre, mint kárátalányra tarthat igényt a Beszállítóval szemben. A Megrendelő ezen túlmenően jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni.
8.8. Amennyiben a Beszállító a beszállítói szerződésben foglalt kötelezettségeit hibásan teljesíti, úgy a hiba elhárításának időtartamára hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni a Megrendelő részére. A hibás teljesítési kötbér alapja a beszállítói szerződésben rögzített bruttó díj összege. A hibás teljesítési kötbér egy naptári napi összege a kötbéralap 1%-a, míg maximális összege a kötbéralap 20%-a.
8.9. A Megrendelő az átvételi elismervény, vagy a teljesítésigazolás kiállítása esetén is kifejezett jogfenntartással él a Beszállító mindennemű késedelmes, hibás, vagy minőségileg kifogásolható, rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas teljesítéséből eredő igényei vonatkozásában, beleértve az esetleges késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbért is.
8.10. A Beszállító az ajánlata megtételével kijelenti, hogy a jelen ÁBF-ben szabályozott kötbérek mértékét alapos megfontolás és gondos mérlegelés tárgyává tette, a beszállítói szerződéssel vállalt kötelezettségeire és a szerződésszegés lehetséges következményeire is tekintettel arányosnak és megfelelő mértékűnek fogadja el. A Beszállító a beszállítói szerződés megkötésével az általa vállalt kötbér összegének bíróság általi mérséklése iránti igényéről kifejezetten lemond.

9.Adatvédelem, személyes adatok továbbítása

9.1. Amennyiben a beszállítói szerződésben foglalt kötelezettségek Beszállító általi teljesítéséhez a Beszállító alkalmazottai, közreműködői részére a Megrendelő, vagy annak megrendelője által kibocsátott belépőkártyák kiállítása válik szükségessé, úgy a Beszállító a belépőkártyák kiállításához szükséges adatokat – kizárólag a Megrendelő útján – eljuttatja a belépőkártyát kiállító szervezethez.
9.2. A belépőkártyák kiállításához szükséges munkavállalói adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján kizárólag a Beszállító minősül adatkezelőnek, míg a Megrendelő ezen adatoknak a belépőkártyát kiállító szervezethez történő továbbítása vonatkozásában kizárólag adatfeldolgozónak minősül. A Beszállító adatkezelőként felelősséggel tartozik az érintett adatokkal kapcsolatos adatkezelési feladatok elvégzésének jogszerűségéért, az adatkezelés jogszerűségéért a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terhelheti.
9.3. A Megrendelő, mint adatfeldolgozó az adatfeldolgozási műveleteket a Beszállító, mint adatkezelő utasításai szerint teljesíti. A Megrendelő adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag a Beszállító, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez. Amennyiben a személyes adatok érintettje az adatkezelési jogszabályok szerinti tájékoztatást kér a Megrendelőtől, mint adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben a Beszállító, mint adatkezelő köteles megadni.
9.4. A felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések kifejezett adatfeldolgozói megállapodásnak minősülnek.

10.Egyéb rendelkezések

10.1. A felek a beszállítói szerződés teljesítésének helyszínén eljáró, nyilatkozattételre is jogosult kapcsolattartóik adatait a beszállítói szerződésben rögzítik.
10.2. Amennyiben a felek között a beszállítói szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges kérdésben vita alakul ki, úgy a Megrendelő jogosult a teljesítést a vita rendezéséig felfüggeszteni, mely esetben a felfüggesztéssel okozott következményekért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
10.3. Műszaki természetű vita esetén elsődlegesen a Megrendelő álláspontja irányadó. Amennyiben a Beszállító a Megrendelő műszaki kérdésben kifejtett álláspontjával nem ért egyet, úgy jogosult igazságügyi műszaki szakértő közreműködését igénybe venni. A műszaki szakértő költségét ilyen esetben a Beszállító előlegezi meg és az a fél viseli részben vagy egészben, akinek terhére a szakértő állást foglalt.
10.4. A felek a szerződéses kapcsolatuk során haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről.
10.5. Felek a jelen ÁBF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyokban mindenkor írásos nyilatkozatnak tekintik a beszállítói szerződésben megjelölt kapcsolattartók részére az ott meghatározott e-mail címre történő kézbesítés útján közölt nyilatkozatokat is. Az e-mailben közölt nyilatkozatok mindenkor érvényes joghatályos nyilatkozatnak minősülnek, kivéve, ha a jelen ÁBF, vagy a felek egyéb szerződéses megállapodása valamely nyilatkozat érvényességéhez szigorúbb írásbeliséget (pl. fax, ajánlott postai küldemény) kíván meg.
10.6. A felek szerződésben rögzített, vagy írásban közölt címére küldött ajánlott postai küldemények legkésőbb a feladást követő 15. napon kézbesítettnek minősülnek.

11.Titoktartás

11.1. A felek kötelesek egymás belső ügyeiről a szerződéses kapcsolataik időtartama alatt, és azt követően is valamennyi információt, adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelni attól függetlenül, hogy azokat milyen formában szerezték, vagy milyen módon jutott a tudomásukra.
11.2. A felek az üzleti titok körébe tartozó információkat kizárólag az együttműködésük során és annak érdekében használhatják fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a feleket valamely jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezi valamely üzleti titoknak minősülő adat, információ átadására, közzétételére vagy nyilvánosságra hozatalára, és a fél e kötelezettségének kizárólag a kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges módon és terjedelemben tesz eleget.
11.3. A felek a jelen ÁBF-ben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősítenek minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához a feleknek méltányolható érdeke fűződik, illetve amelynek harmadik személyek részére történő átadásához az érintett fél nem járul hozzá.
11.4. A titoktartási kötelezettség a felek szerződéses viszonyainak megszűnését követően is fennmarad, és kiterjed a felek által igénybe vett alvállalkozókra, illetve közreműködőkre és alkalmazottakra is. A másik fél írásos hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra a felek jogviszonyára vonatkozóan semmilyen szerződés, vagy annak bármely kikötése, illetve az abban foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk.
11.5. Amennyiben az üzleti titok körébe eső információk közlését, közzétételét vagy nyilvánosságra hozatalát, jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat kötelezővé teszi, úgy az érintett fél a közlési, közzétételi vagy nyilvánosságra hozatali kötelezettségének kizárólag a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat által előírt terjedelemben tehet eleget.

12.Vis maior

12.1. A jelen ÁBF alkalmazásában vis maiornak minősülnek a szerződés teljesítését akadályozó, illetve részben vagy egészben ellehetetlenítő, a felek ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan események vagy körülmények, amelyek a szerződés létrejöttének időpontjában nem voltak előreláthatóak.
12.2. A teljesítésben a vis maior által akadályozott fél köteles mindent megtenni a vis maior következményeinek csökkentése, illetve annak érdekében, hogy az a lehető legkevésbé befolyásolja a szerződés teljesítését.
12.3. Amennyiben az esetleges kár bekövetkezése előre látható, úgy a fél köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban, közvetlenül fenyegető veszély esetén rövid úton (telefonon, e-mailben, stb.) értesíteni a másik felet.
12.4. Amennyiben a vis maior a szerződés teljesítését nem teszi lehetetlenné, pusztán késlelteti, úgy a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával meghosszabbodik.

13.A szerződéses rendelkezések érvénytelensége

13.1. Amennyiben a jelen ÁBF, vagy annak hatálya alá tartozó egyéb megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy a későbbiekben érvénytelenné válna, úgy ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
13.2. A felek mindenkor kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes rendelkezést elfogadni, amely az érvénytelenséggel érintett rendelkezés által elérni kívánt szerződéses célnak a leginkább megfelel.

14.Alkalmazandó jog, joghatóság, hatáskör és illetékesség

14.1. A felek jelen ÁBF hatálya alá tartozó szerződései vonatkozásában kizárólag a magyar jog előírásai alkalmazandók.
14.2. A jelen ÁBF-ben, valamint az ÁBF hatálya alá tartozó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.3. Felek a jelen ÁBF, valamint az ÁBF hatálya alá tartozó szerződések létrejöttével, érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megsértésével kapcsolatos mindennemű vitás kérdéseiket törekszenek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek mindennemű jogvitájuk vonatkozásában a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, ezen belül pedig hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.