Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Alvállalkozói Feltételei

1.Fogalom meghatározások

„Akadályoztatás”: Az alvállalkozási szerződés teljesítésének eredményességét jelentősen hátráltató, veszélyeztető, vagy ellehetetlenítő körülmény.

„Alvállalkozási szerződés”: A Vállalkozó és az Alvállalkozó között létrejött, egyedileg megtárgyalt megállapodás, illetve az Alvállalkozó által elfogadott írásos Vállalkozói ajánlat vagy egyedi megrendelés, amely a jelen ÁAF hatálya alá tartozó teljesítések terjedelmét, ellenértékét és a felek által lényegesnek tartott egyéb körülményeket és megállapodásokat tartalmazza.

„Alvállalkozó”: A Vállalkozóval a jelen ÁAF-ben szabályozott munkálatok tárgyában szerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.

„ÁAF”: A jelen általános alvállalkozói feltételek mindenkor hatályos szövege.

„Felek”: A Vállalkozó és az Alvállalkozó együttesen.

„GDPR”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

„Megrendelő”: A Vállalkozóval az Alvállalkozási szerződésben, illetve a jelen ÁAF-ben szabályozott feladatok egésze, vagy azok egy része tárgyában szerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.

„Pótmunka”: A Vállalkozó ajánlattételi felhívásában, az Alvállalkozó árajánlatában, a Vállalkozó által az Alvállalkozó rendelkezésére bocsátott tervekben, illetve az Alvállalkozási szerződésben megjelölt műszaki tartalom körén kívül eső, és az alvállalkozási szerződésben figyelembe nem vett, utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka.

„Projekt”: Az Alvállalkozási szerződésben hivatkozott és a Vállalkozási szerződésben megjelölt gépészeti, gépipari szerelési, javítási, karbantartási, gyártási, valamint egyéb műszaki jellegű tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatások összessége, amely a Vállalkozó megrendelője által a Vállalkozó részére történő végteljesítési igazolás kiállításáig tart.

„Ptk.”: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

„Többletmunka”: A Vállalkozó ajánlattételi felhívásában, az Alvállalkozó árajánlatában, a Vállalkozó által az Alvállalkozó rendelkezésére bocsátott tervekben, illetve az alvállalkozási szerződésben megjelölt műszaki tartalom részét képező, de az alvállalkozói díj meghatározásánál Alvállalkozó által figyelembe nem vett munka, ideértve az olyan munkát is, amely nélkül az Alvállalkozási szerződés tárgyát képező mű (műszaki tartalom) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

„Ütemterv:” Az Alvállalkozó által a Projekt során nyújtandó szolgáltatások és teljesítések egyes mérföldköveit, részhatáridőit, illetve véghatáridejét tartalmazó, az Alvállalkozási szerződés elválaszhatatlan mellékletét képező dokumentum.

„Vállalkozási szerződés”: A Vállalkozó és megrendelője között a Projekt megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés.

„Vállalkozó”: A Gépszer Karbantartó, Szerelő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg. 17-09-002598)

2.Az ÁAF, illetve az Alvállalkozási szerződés érvényessége, hatályossága

2.1. A jelen ÁAF annak közzététele napján lép hatályba, és kiterjed a Vállalkozó és az
2.2. Alvállalkozó között a jelen ÁAF-ben részletezett munkálatok, vagy azok egyes részeinek tárgyában létrejött valamennyi szerződésre, függetlenül a szerződés létrejöttének módjától. Az ÁAF rendelkezései az abban foglalt munkákra irányuló jogviszonyokban feltétlenül érvényesülnek és alkalmazandók.
2.3. A jelen ÁAF-ben foglalt rendelkezések módosítása, kiegészítése, illetve az ezektől való eltérés csak akkor érvényes, ha a felek erről az Alvállalkozási szerződésben írásban megállapodtak.
2.4. Az Alvállalkozási szerződés létrejötte, módosítása, illetve megszüntetése kizárólag írásbeli alakban érvényes. Írásbeli alakban létrejött szerződésnek minősül, ha a Vállalkozói írásbeli ajánlatát az Alvállalkozó annak közlését követő 5 munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, illetve nem utasítja el; a felek az Alvállalkozó e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
2.5. Amennyiben az Alvállalkozó a jelen ÁAF tárgyát képező munkálatok vonatkozásában saját általános szerződési feltételekkel rendelkezik, úgy ezek alkalmazását a felek teljes terjedelmükben, kifejezetten kizárják.
2.6. A szerződéses dokumentumok esetleges eltérése, vagy ellentmondása esetén az értelmezési sorrend a következő: Alvállalkozási szerződés, ÁAF, egyéb mellékletek.

3. A szerződés tárgya

3.1. A Vállalkozó gépészeti, gépipari szereléssel, javítással, karbantartással, gyártással valamint egyéb műszaki jellegű tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a saját megrendelői részére. A Vállalkozó az általa ilyen módon nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez veszi igénybe az Alvállalkozó által nyújtott szolgáltatásokat a jelen ÁAF-ben és a felek között létrejött Alvállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint.
3.2. Az Alvállalkozási szerződés alapján az Alvállalkozó által a Vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások, elvégzendő munkák felsorolását, azok terjedelmét, minőségi követelményeit, valamint ellenértékét az Alvállallkozási szerződés, a Vállalkozó által átadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, az irányadó hatósági előírások, érvényes szabványok, valamint az alkalmazott szakmai és iparági szokások tartalmazzák.

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

4.1. A Vállalkozó jogosult az Alvállalkozó részére utasítást adni, amely kiterjedhet az Alvállalkozó munkarendjének meghatározására is. A Vállalkozó utasítási joga kiterjed a más alvállalkozók által végzett tevékenységekkel összhangban történő koordinált munkavégzés megteremtése érdekében az egyes részfeladatok technológiai sorrendjének, azok elvégzési módjának és időpontjának meghatározására is.
4.2. A Vállalkozó jogosult az Alvállalkozási szerződésben meghatározott műszaki tartalmat, valamint az Ütemtervet megváltoztatni, az Alvállalkozó által elvégzendő feladatok munkanemeit és/vagy mennyiségét csökkenteni, illetve kibővíteni.
4.3. Az Alvállalkozó a munkanemek és/vagy mennyiségek csökkentésével kapcsolatban kifogással nem élhet, ezekre alapítva a Vállalkozóval szemben kártérítési, kártalanítási vagy egyéb megtérítési igényt nem támaszthat.
4.4. Az Alvállalkozó az Ütemterv módosítása, illetve a munkanemek és/vagy mennyiségek bővítése kapcsán – amennyiben az ezekben meghatározott feladatok határidőben történő elvégzésére az Alvállalkozó nem képes – köteles kifogásait a Vállalkozó nyilatkozatának közlését követő 3 munkanapon belül közölni a Vállalkozóval, ennek hiányában az Ütemterv módosítása, illetve a műszaki tartalom Vállalkozó általi bővítése az Alvállalkozó által elfogadottnak minősül. A felek az Alvállalkozó e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
4.5. A Vállalkozó jogosult az Alvállalkozó munkavégzésének felfüggesztését elrendelni. A Vállalkozó az Alvállalkozó oldalán a munkavégzés felfüggesztése következtében felmerült valamennyi közvetlen költségét kizárólag akkor tartozik megtéríteni, ha a felfüggesztés oka a Vállalkozó szándékos vagy súlyosan gondatlan mulasztására vezethető vissza, és a felfüggesztés oka az Alvállalkozó ellenőrzési körén kívül esik.
4.6. A Vállalkozó köteles az Alvállalkozó részére átadni az Alvállalkozó teljesítéséhez szükséges mindennemű tervet, rajzot, műszaki dokumentációt.
4.7. A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban és az Alvállalkozási szerződésben meghatározott határidőben az Alvállalkozó rendelkezésére bocsátani.
4.8. A munkavégzés helyének Vállalkozó és Alvállalkozó közötti átadás-átvétele építési naplóbejegyzéssel vagy külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Az Alvállalkozó a munkavégzés helyének munkavégzésre alkalmasságával kapcsolatos esetleges kifogásait az átadás-átvétellel egyidejűleg írásban köteles jelezni. Amennyiben az Alvállalkozó a munkavégzés átadás-átvételekor nem közöl írásban kifogást, úgy a későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy a munkavégzés helye az átadás-átvétel időpontjában nem volt alkalmas a rendeltetésszerű munkavégzésre.
4.9. A felek eltérő írásos megállapodása hiányában a Vállalkozó nem biztosít az Alvállalkozó részére semmilyen anyagot vagy eszközt.
4.10. Amennyiben a felek írásos megállapodása alapján a Vállalkozó az Alvállalkozó részére az Alvállalkozó teljesítésének előmozdítása érdekében bármilyen eszközt vagy anyagot bocsát rendelkezésre, úgy ezek átadás-átvételére tételes jegyzőköny alapján kerül sor.

5. Az Alvállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy az Alvállalkozási szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatos azon körülményeket, előírásokat, amelyeken a vállalt kötelezettségei és a kikötött ellenérték alapulnak az Alvállalkozási szerződés megkötése előtt megismerte.
5.2. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kijelenti továbbá, hogy az általa elvállalt munkák elvégzéséhez szükséges szakismerettel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, és kötelezi magát arra, hogy csak hivatalosan bejelentett, az adott feladat elvégzésére előírt szakképesítéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat; a foglalkoztatott munkavállalói után az adókat, járulékokat, stb. megfizeti.
5.3. Az Alvállalkozó a munkavállalók bejelentésére vonatkozó kötelezettsége elmulasztásáért 500.000,- Ft (ötszázezer forint) összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget minden egyes érintett, Vállalkozó részére alvállalkozói munkára felajánlott munkavállalóért.
5.4. Az Alvállalkozó kizárólag olyan munkavállalókat vehet igénybe az Alvállalkozási szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez, akik az adott munka elvégzéséhez megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
5.5. Az Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett munkavállalók tevékenységüket megfelelő gondossággal és alapossággal, a jogszabályi, szerződéses és megrendelői előírások betartásával végezzék. Amennyiben a Vállalkozó az Alvállalkozó által igénybe vett valamely munkavállalóval szemben e követelmények megsértése miatt alapos kifogást terjeszt elő, úgy az Alvállalkozó köteles az érintett munkavállalót a munkavégzés helyéről haladéktalanul eltávolítani, és megfelelő pótlásáról gondoskodni.
5.6. Az Alvállalkozó a teljesítés befejezéséig köteles folyamatosan szerelésvezetőt / csoportvezetőt / szerelésirányítót (létesítményfelelős) biztosítani a munkavégzésre kijelölt helyen.
5.7. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 40. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói feladatokat kötelezően vállalja elvégezni, egyben tudomásul veszi, hogy ezeket – anélkül, hogy azt a Vállalkozóra áthárítaná, vagy az a Vállalkozó részére feladatot, vagy következményt eredményezne – munkáltatói jogkörében eljárva delegálhatja a munkavégzés helyén jelen lévő munkavállalójára, vagy teljesítési segédjére. Az Alvállalkozó a feladat delegálásáról a Vállalkozót írásban köteles értesíteni, megnevezve a feladatra kijelölt munkavállalót vagy teljesítési segédet.
5.8. Az Alvállalkozó köteles a teljesítés teljes időtartama alatt a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott és a teljesítéssel összefüggésben álló nyomtatványokat az azokban előírt tartalommal folyamatosan kitölteni, azokba az előírtaknak megfelelően bejegyzéseket eszközölni.
5.9. Az Alvállalkozó köteles a Vállalkozó által esetlegesen átadott gépeket, berendezéseket és eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni és használat során valamennyi karbantartást és javítást saját költségére elvégezni.
5.10. A munkavégzés helyén szükséges munka- és egészségvédelmi, illetőleg balesetelhárítási rendelkezések betartásához szükséges felszereléseket, munkavédelmi eszközöket, az ezzel kapcsolatos előírások betartását az Alvállalkozó a hatályos jogszabályi előírások és a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó megrendelője által átadott helyi előírás szerint biztosítja, így különösen:
5.10.1. Az Alvállalkozó a tevékenysége során munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, egészség- és vagyonvédelmi szempontból önálló nyilvántartási és jelentési kötelezettségeit a Vállalkozótól függetlenül is teljesíti.
5.10.2. A Vállalkozó a munkabiztonság megvalósításában a szükséges segítséget megadja, azonban a vonatkozó törvények, előírások, jogszabályok Alvállalkozó által történt megszegéséért, ezek be nem tartásából eredő következményekért felelősséget nem vállal, az ezen előírások megszegéséből eredő mindennemű jogkövetkezményért az Alvállalkozó kizárólagos felelősséggel tartozik.
5.10.3. Az Alvállalkozó köteles részt venni a Vállalkozó megrendelője által a munkaterületre való bejutáshoz szükséges oktatásokon és vizsgálatokon (orvosi, pszichológiai, munkavédelmi); ezek költségét a Vállalkozó előlegezi, de azok Vállalkozó részére történő megtérítésére az Alvállalkozó köteles.
5.10.4. Az Alvállalkozó a munkavállalója részére kiadott belépőkártyáért felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé. Ennek megfelelően a belépési engedély kérelmet megalapozó jogviszony megszűnése esetén a munkavállalótól bevonja a belépőkártyát és eljuttatja a Vállalkozónak. Amennyiben a belépőkártya bevonására nincs lehetőség, az Alvállalkozó haladéktalanul intézkedik a belépő érvénytelenítése érdekében. Amennyiben a kiadott kártyák nem kerülnek visszaszolgáltatásra legkésőbb az Alvállalkozási szerződés megszűnéséig, vagy a Projekt befejezéséig, úgy a fennmaradó kártyák értéke az Alvállalkozó számlájából levonásra kerül, míg a kártyák értékén felül okozott okozott károkat a Vállalkozó jogosult követelni.
5.10.5. A Vállalkozó rendszeres, az Alvállalkozót is érintő munkabiztonsági ellenőrzést tart. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a munkabiztonsági szabályok megszegőit másodszori figyelmeztetés után a munkavégzéstől az Alvállalkozási szerződés keretében eltiltsa.
5.10.6. Az Alvállalkozó jogosult a tevékenység megkezdése előtt a munkaterületet bejárni, és a Vállalkozótól a sajátságos helyi előírások ismertetését kérni, valamint a biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülményekre vonatkozó észrevételeit a szerelési naplóban rögzíteni.
5.10.7. Az Alvállalkozó a munkavégzéséhez szükséges egyéni védőeszközöket, kéziszerszámokat, kisgépeket, eszközöket köteles biztosítani, illetve az általa használt felszerelésekre vonatkozó előírások betartásáért felelősséget vállal.
5.10.8. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységi körében okozott vagy keletkezett biztonságtechnikai szabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, egészség- és vagyonvédelmi szabályok összessége) megszegéséből fakadó károk és következmények őt terhelik. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a biztonságtechnikai szabályok be nem tartásával általa okozott károk összegét a Vállalkozó levonja a benyújtott számlái értékéből.
5.11. Az Alvállalkozó köteles a téli és a munkavégzés szempontjából hátrányos időjárási körülmények esetén a biztonságos munkavégzéséhez szükséges feltételeket saját költségén biztosítani. Az Alvállalkozó a munkavégzés szempontjából hátrányos időjárásra nem hivatkozhat a szerződésszegés következményei alóli mentesülése érdekében, amennyiben az adott időjárási körülményre a szerződés szerinti munkavégzés helyén a teljesítés időszakában ésszerűen számítani lehetett (pl. hőségriadó, fagypont alatti hőmérséklet, esőzések, stb.).
5.12. Az Alvállalkozó a saját kivitelezési tevékenységével kapcsolatos hulladékot köteles összegyűjteni és a munkaterületen belül kijelölt helyre lerakni, vagy az általa biztosított anyagok esetében a környezeti szennyezéssel kapcsolatos ártalmatlanítási munkát saját költségére elvégezni.
5.13. Az Alvállalkozó a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult alvállalkozók igénybevételére. A Vállalkozó hozzájárulása esetén az Alvállalkozó a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be.
5.14. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károk esetére szóló felelősségbiztosítással. Az Alvállalkozási szerződéssel érintett egyes munkákra irányadó, a Vállalkozó által megkövetelt felelősségbiztosítási értékeket az Alvállalkozási szerződés tartalmazza. Amennyiben az Alvállalkozó nem rendelkezik az Alvállalkozási szerződésben a Vállalkozó által előírt kárértékre kiterjedő felelősségbiztosítással, úgy vállalja, hogy a felelősségbiztosításának értékét haladéktalanul, legkésőbb azonban a munkák megkezdéséig az előírt értékre megemeli. E kötelezettség Alvállalkozó általi elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
5.15. Az Alvállalkozó a teljesítéshez szükséges anyagok, eszközök őrzéséről saját költségére és kockázatára gondoskodik.
5.16. Az Alvállalkozó által már elvégzett munka esetleges sérülésektől, károsodásoktól való megóvása az Alvállalkozó feladata.
5.17. Az Alvállalkozó köteles az átadott tervek kótáit ellenőrizni, azokat a valósággal összehasonlítani, szükség esetén helyszíni méreteket venni.
5.18. Az Alvállalkozót a teljesítés során figyelmeztetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint:
5.18.1. A rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációt, eszközt, anyagot a gyakorlott szakcégtől elvárható gondossággal átvizsgálja és a Vállalkozó figyelmét az esetleges tervhibákra, mennyiségi és minőségi hiányosságokra szóban és írásos formában azonnal felhívja.
5.18.2. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének döntése vagy intézkedése az Alvállalkozó megítélése szerint az Alvállalkozási szerződéssel, a vonatkozó jogszabályokkal, illetve a széles körben ismert és elfogadott szakmai szokásokkal ellentétes vagy szakszerűtlen, erre a Vállalkozó figyelmét írásos formában (levél, naplóbejegyzés, stb.) fel kell hívnia.
5.18.3. Amennyiben a Vállalkozó részére érkező árut az Alvállalkozónak kell átvennie, az esetleges mennyiségi vagy minőségi eltéréseket, sérüléseket, stb. az Alvállalkozó állapítja meg. Az Alvállalkozó köteles az észlelt eltérésekről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.
5.18.4. A megvizsgálási kötelezettség megszegéséből, valamint a figyelemfelhívások és értesítések elmaradásából származó teljes kárt az Alvállalkozó tartozik viselni.
5.18.5. Amennyiben az Alvállalkozó a szerződésben megjelölt időtartamon belül, vagy ennek híján egy munkanapon belül nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó szempontjából mindent megfelelőnek talált.

6. Teljesítés

6.1. Az Alvállalkozó köteles az Alvállalkozási szerződésben megjelölt feladatait a rendelkezésére bocsátott tervekben és műszaki dokumentációkban foglaltaknak megfelelően hiánytalanul és hibátlanul, a teljesítésre irányadó jogszabályi előírások, szabványok és az adott piacon széles körben ismert, elismert és alkalmazott szakmai szokások betartásával kifogástalan, I. osztályú minőségben, a szakipari vállalkozástól elvárható legmagasabb fokú gondosság és körültekintés mellett teljesíteni.
6.2. Az Alvállalkozó köteles az egyes munkarészek elvégzéséről a Vállalkozó műszaki ellenőrét/képviselőjét tájékoztatni, és az egyes munkarészek ellenőrzését a Vállalkozó műszaki ellenőre/képviselője számára biztosítani. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés a Vállalkozó megrendelőjének vizsgálati módszerei alapján történik, amelyről a Vállalkozó jogosult jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elvégzett részek mennyiségi és minőségi leírását és minősítését, mellékletei az Alvállalkozó, illetve a Vállalkozó által biztosított anyagbizonylatok.
6.3. Amennyiben az Alvállalkozó a teljesítése során a Projekt akadályoztatását észleli, úgy haladéktalanul köteles ezt írásban jelezni a Vállalkozó részére.
6.4. Ha az akadályoztatás oka az Alvállalkozó ellenőrzési körén kívül esik, és annak elhárítására az Alvállalkozó nem képes, illetve ez tőle nem várható el, és az akadályoztatás ésszerű időn belül történő elhárulása sem várható, úgy az Alvállalkozási szerződés lehetetlenülés okán megszűnik. Ha az akadályoztatás oka ésszerűen elvárható időn belül elhárul, de az akadályoztatás miatt az Alvállalkozási szerződésben, vagy az annak mellékletét képező Ütemtervben foglalt határidők nem tarthatók, úgy az Alvállalkozási szerződés nem szűnik meg, és bármelyik fél jogosult az Alvállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosítását kezdeményezni. Ha a felek ésszerű határidőn belül nem tudnak megállapodni az Alvállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosításában, úgy a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani az Alvállalkozási szerződést.
6.5. Ha az akadályoztatás oka valamelyik fél ellenőrzési körében merült fel, úgy a másik fél köteles az akadályoztatásért felelős felet ésszerű határidő tűzésével írásban felhívni az akadály elhárítására. Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy amennyiben az akadályoztatás oka a Vállalkozó megrendelőjének ellenőrzési körén belül felmerül fel, úgy ez esetben a Vállalkozó nem felelős az akadályoztatásért.
6.6. Ha az akadályoztatásért felelős fél az akadályt ésszerű határidőn belül elhárítja, de az akadályoztatás miatt az Alvállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemtervben foglalt határidők nem tarthatók, úgy bármelyik fél jogosult az Alvállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosítását kezdeményezni. Ha a felek ésszerű határidőn belül nem tudnak megállapodni az Alvállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő, illetve az Ütemterv módosításában, úgy a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani az Alvállalkozási szerződést
6.7. Amennyiben az akadályoztatásért felelős Alvállalkozó az akadályt az ezzel kapcsolatos felhívást követő ésszerű határidőn belül nem hárítja el, úgy a Vállalkozó jogosult az Alvállalkozási szerződést az erre történő írásos figyelmeztetést követően azonnali hatállyal felmondani, és a felmondás okán nem teljesített Alvállalkozói szolgáltatásokra az Alvállalkozási szerződésben meghatározott alvállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre, mint kárátalányra tarthat igényt az Alvállalkozóval szemben. A Vállalkozó ezen túlmenően jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni.
6.8. A teljesítés során a kivitelezéssel kapcsolatban keletkezett hibákat az Alvállalkozó tartozik saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni. Amennyiben az Alvállalkozó a Vállalkozó által tűzött határidőn belül a hibát nem küszöböli ki, a Vállalkozó jogosult a szükséges munkákat az Alvállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni.
6.9. Amennyiben az Alvállalkozási szerződés időtartama alatt az Alvállalkozó bármely munkavállalója bárminemű kárt okoz a Vállalkozónak, vagy a Vállalkozó megrendelőjének, azt az Alvállalkozó köteles megtéríteni.
6.10. A kivitelezés során az Ütemtervhez képest bekövetkezett késedelmet az Alvállalkozó tartozik saját költségére kiküszöbölni, amennyiben a késedelem oka az Alvállalkozó ellenőrzési körében merült fel, illetve amennyiben a késedelem oka ugyan nem az Alvállalkozó ellenőrzési körében merült fel, de az Alvállalkozó az akadályközlési kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben az Alvállalkozó a Vállalkozó által tűzött határidőn belül a késedelmet nem küszöböli ki, a Vállalkozó jogosult a szükséges intézkedéseket az Alvállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni.
6.11. Amennyiben az Alvállalkozó az Ütemtervben, illetve az Alvállalkozási szerződésben foglalt bármely határidő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért tartozik fizetni a Vállalkozó részére. A késedelmi kötbér alapja az Alvállalkozási szerződésben rögzített nettó alvállalkozói díj. A késedelmi kötbér egy naptári napi összege a kötbéralap 1%-a, míg maximális összege a kötbéralap 20%-a.
6.12. Ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Alvállalkozó a munkát csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, hogy a további teljesítés emiatt a Vállalkozónak már nem áll érdekében, úgy a Vállalkozó jogosult az Alvállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a felmondás okán nem teljesített Alvállalkozói szolgáltatásokra az Alvállalkozási szerződésben meghatározott alvállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre, mint kárátalányra tarthat igényt az Alvállalkozóval szemben. A Vállalkozó ezen túlmenően jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni.
6.13. A Vállalkozó jogosult pótmunkát elrendelni. Az Alvállalkozó a pótmunka elrendelése kapcsán – amennyiben álláspontja szerint annak elvégzése a feladatát aránytalanul terhesebbé teszi – köteles kifogásait a Vállalkozó nyilatkozatának közlését követő 3 munkanapon belül közölni a Vállalkozóval, ennek hiányában az elrendelt pótmunka az Alvállalkozó által elfogadottnak minősül. A felek az Alvállalkozó e magatartástól való tartózkodását kifejezetten a Ptk. 6:4. § (4) bekezdése szerinti elfogadó jognyilatkozatnak tekintik.
6.14. Az Alvállalkozó az Ütemterv szerinti egyes munkarészek, illetve az Alvállalkozó által megvalósítandó műszaki tartalom teljes körű megvalósítását köteles a Vállalkozó részére írásban készre jelenteni és átadás–átvételre felajánlani.
6.15. Az Alvállalkozó és a Vállalkozó közötti átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átadás-átvétel során észlelt és a teljesítés szempontjából releváns körülményeket.
6.16. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Alvállalkozó és a Vállalkozó közötti átadás-átvétel során a Vállalkozó részéről kizárólag mennyiségi átvételére kerül sor, az esetleges minőségi vizsgálat nem minősül végleges minőségi átvételnek. A Vállalkozó általi végleges minőségi átvételre a Projekt lezásárakor a Vállalkozó és megrendelője közti Projekt átadás-átvétel alkalmával, illetve az ennek keretében megvalósuló próbaüzem lefolytatásával kerül sor. A Vállalkozó az Alvállalkozót köteles írásban tájékoztatni a végleges minőségi átvétel eredeményéről.
6.17. Sikertelen átadás–átvételi eljárás esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a megállapított hibákat és a kiküszöbölésükre megállapított határidőt. Amennyiben nem állapítható meg olyan hiba, amely a Projekt átadás–átvételét akadályozza, az átadás–átvétel sikeresnek minősül.
6.18. A Vállalkozó a felek közti sikeres átadás-átvételt követően teljesítésigazolást állít ki. A Vállalkozó a teljesítésigazolással kizárólag a munka mennyiségi átvételét igazolja, amely alapján az Alvállalkozó jogosult a szerződés szerinti számla kiállítására. A teljesítésigazolás kiállítása nem jelent a Vállalkozó részéről minőségi átvételt.
6.19. A teljesítésigazolás kiállítása nem jelent a Vállalkozó részéről a teljesítésigazolással érintett munkával kapcsolatosan olyan igényekről való lemondást, amelyek ténybeli vagy jogi alapja a Vállalkozó számára akár a teljesítésigazolás kiállítását megelőzően, akár azt követően vált felismerhetővé, illetve amely igények a teljesítésigazolás kiállítását követően merültek fel (pl.: belépők leadása, stb.).
6.20. A Vállalkozó kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy a saját megrendelője által a Vállalkozóval szemben – az Alvállalkozói teljesítésigazolással érintett munka kapcsán – jogosan érvényesített igények megtérítését követelje, vagy a jelen ÁAF-ben, az Alvállalkozási szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzített más egyéb jogkövetkezményt alkalmazzon, amennyiben az ilyen igények részben vagy egészben az Alvállalkozó ellenőrzési körébe tartozó okra vezethetők vissza.
6.21. A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítása esetén is kifejezett jogfenntartással él az Alvállalkozó mindennemű hibás, vagy minőségileg kifogásolható, rendeltetésszerű használatra nem, vagy csak korlátozottan alkalmas teljesítéséből eredő igényei vonatkozásában, beleértve az esetleges késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbért is.
6.22. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁAF-ben szabályozott kötbérek mértékét alapos megfontolás és gondos mérlegelés tárgyává tette, az Alvállalkozási szerződéssel vállalt kötelezettségeire és a szerződésszegés lehetséges következményeire is tekintettel arányosnak és megfelelő mértékűnek fogadja el. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével az általa vállalt kötbér bíróság általi mérséklése iránti igényéről kifejezetten lemond.

7. Alvállalkozói díj, fizetési feltételek

7.1. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződésben foglalt feladatai teljesítése fejében az Alvállalkozási szerződésben meghatározottak szerint átalánydíjra, vagy tételes elszámolás alapján megállapított díjra jogosult.
7.2. Amennyiben a felek az Alvállalkozási szerződésben átalánydíj alkalmazásában állapodtak meg, úgy az átalánydíj tartalmazza az Alvállalkozó által elvállalt műszaki tartalom és terjedelem megvalósulásával kapcsolatban nála felmerült valamennyi közvetlen és közvetett költséget, díjat, adót, illetéket és egyéb hasonló kiadásokat.
7.3. Az Alvállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.
7.4. Amennyiben a felek az Alvállalkozási szerződésben átalánydíj alkalmazásában állapodtak meg, de a Vállalkozó a teljesítés során az Alvállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalmat csökkenti, illetve megváltoztatja, úgy az átalánydíj összege az elmaradó munkákra eső alvállalkozói díjjal arányos mértékben leszállításra kerül.
7.5. Amennyiben a felek az Alvállalkozási szerződésben tételes elszámolás alkalmazásában állapodtak meg, úgy az elszámolás alapját a teljesítés időpontjában érvényes „KönyvCalc ÖN” egységes építőipari normarendszer képezi. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az Alvállakozó teljesítésének mennyiségi mutatóira kizárólag a „KönyvCalc ÖN” normaidői alkalmazhatók.
7.6. Amennyiben a felek az Alvállalkozási szerződésben az Alvállalkozói díjat keretösszegben határozták meg, úgy ez nem jelenti azt, hogy a Vállalkozó köteles lenne a megállapított keretösszegnek megfelelő mennyiségű munka megrendelésére. Amennyiben a Vállalkozó nem rendel meg a keretösszeget elérő mennyiségű munkát az Alvállalkozótól, úgy az Alvállalkozó ebből eredően a Vállalkozóval szemben semmilyen kártérítési, megtérítési vagy egyéb igényt nem támaszthat.
7.7. A Vállalkozó által elrendelt pótmunkák ellenértékében a felek írásban állapodnak meg. Az Alvállalkozó a pótmunkák elvégzésére vonatkozó díjajánlatát a pótmunka megkezdését megelőzően köteles közölni a Vállalkozóval. Amennyiben az Alvállalkozó nem közöl írásos díjajánlatot a Vállalkozóval, vagy a felek között nem jön létre megállapodás a pótmunkák ellenértéke tárgyában, úgy az igazolt és a Vállalkozó által elismert pótmunkák elszámolására a teljesítés időpontjában érvényes „KönyvCalc ÖN” egységes építőipari normarendszer alapján kerül sor.
7.8. Az Alvállalkozó kizárólag a Vállalkozó által kiállított teljesítésigazolások alapján és a teljesítésigazolásban foglalt tartalommal jogosult számlát kiállítani. A számláknak tartalmaznia kell mindazon adatokat és azokhoz csatolni kell mindazon mellékleteket, amelyeket az adóköteles üzleti tranzakciók helyszínén érvényben lévő jogi előírások megkövetelnek (különös tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ára).
7.9. Az Alvállalkozó köteles számlájára rávezetni a Vállalkozó munkaszámát, adószámát és az Alvállalkozási szerződés számát. Amennyiben az Alvállalkozó nyomdai úton előállított számlát állít ki, úgy kizárólag a NAV által engedélyezett sorszámtartományba illeszkedő számla fogadható el.
7.10. Amennyiben az Alvállalkozó számlája nem felel meg a fenti követelményeknek, úgy a Vállalkozó jogosult azt teljesítetlenül visszaküldeni az Alvállalkozó részére.
7.11. A Vállalkozó az Alvállalkozó végszámlájának ellenértékét kizárólag akkor köteles kifizetni, ha a Projekt lezárását jelentő végteljesítési igazolás kiállítására sor került, a Vállalkozó megrendelője által aláírt hiánypótlás nélküli átadás–átvételi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, és a Vállalkozó megrendelője az Alvállalkozó teljesítésével összefüggésben a Vállalkozóval szemben semmilyen igényt nem támasztott.
7.12. Az Alvállalkozó által kiállított rész-, illetve végszámlák teljesítési határideje a számla Vállalkozóhoz történő beérkezésétől számított 30 munkanap. Az Alvállalkozó a fentiekhez képest előrehozott pénzügyi teljesítést kérhet. Amennyiben a Vállalkozó ezt jóváhagyja, úgy napi 0,2 % skontó alkalmazásával egyenlíti ki az Alvállalkozó számláját.
7.13. A Vállalkozó jogosult az Alvállalkozási szerződés, a jelen ÁAF, vagy a felek között fennálló bármely jogviszony alapján keletkező mindennemű lejárt és esedékes követelését az Alvállalkozó részére fizetendő alvállalkozói díjjal szemben beszámítás útján érvényesíteni, míg az alvállalkozói díjat meghaladó követeléseit az Alvállalkozóval szemben kiszámlázni, illetve számlaadási kötelezettséggel nem járó követelések esetén azokat fizetési felszólítással kiterhelni.

8. Jótállás, felelősség

8.1. Az Alvállalkozó az általa nyújtott műszaki teljesítnényre 12 hónap jótállást vállal azzal, hogy a jótállási idő a Projekt lezárásának napján kezdődik.
8.2. Az Alvállalkozó jótállási kötelezettsége körében a Vállalkozó választása szerint köteles a hibát kijavítás vagy kicserélés útján kiküszöbölni.
8.3. A Vállalkozó jogosult az Alvállalkozó által kiállított számlák bruttó ellenértékéből 5%-ot jóteljesítési biztosíték címén visszatartani a jótállás időtartamára. Az Alvállalkozó jogosult a jóteljesítési biztosítékot egy a Vállalkozó által jóváhagyott pénzintézettől származó, az URDG 758 (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – Revision 2010) követelményeinek megfelelő, a jóteljesítési biztosíték teljes összegére szóló feltétlen és visszavonhatatlan bankgaranciával kiváltani.
8.4. Amennyiben az Alvállalkozó a hibát a Vállalkozó által tűzött határidőn belül nem küszöböli ki, a Vállalkozó jogosult a szükséges munkákat az Alvállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni, melynek során a Vállalkozó a jóteljesítési biztosíték igénybevételére jogosult. Az Alvállalkozó a jóteljesítési biztosíték Vállalkozó általi igénybevétele esetén köteles annak összegét haladéktalanul kiegészíteni az eredeti összegre, ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.

9. Adatvédelem, személyes adatok továbbítása

9.1. Amennyiben az Alvállalkozási szerződésben foglalt munkák Alvállalkozó általi teljesítéséhez az Alvállalkozó munkavállalói részére a Vállalkozó megrendelője által kibocsátott belépőkártyák kiállítása válik szükségessé, úgy az Alvállalkozó köteles a belépőkártyák kiállításához szükséges munkavállalói adatokat – kizárólag a Vállalkozó útján – eljuttatni a belépőkártyát kiállító szervezethez.
9.2. A belépőkártyák kiállításához szükséges munkavállalói adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján kizárólag az Alvállalkozó minősül adatkezelőnek, míg a Vállalkozó ezen adatoknak a belépőkártyát kiállító szervezethez történő továbbítása vonatkozásában kizárólag adatfeldolgozónak minősül. Az Alvállalkozó adatkezelőként kizárólagos felelősséggel tartozik az érintett adatok kezelésének és az adatfeldolgozási utasításoknak a jogszerűségéért, az adatkezelés jogszerűségéért a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terhelheti.
9.3. A Vállalkozó, mint adatfeldolgozó az adatfeldolgozási műveleteket az Alvállalkozó, mint adatkezelő utasításai szerint teljesíti. A Vállalkozó adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott adatokat kizárólag az Alvállalkozó, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez. Amennyiben a személyes adatok érintettje az adatkezelési jogszabályok szerinti tájékoztatást kér a Vállalkozótól, mint adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az Alvállalkozó, mint adatkezelő köteles megadni.
9.4. A felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések kifejezett adatfeldolgozói megállapodásnak minősülnek.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A felek az Alvállalkozási szerződés teljesítésének helyszínén eljáró, nyilatkozattételre is jogosult kapcsolattartóik adatait az Alvállalkozási szerződésben rögzítik.
10.2. A felek helyszíni kapcsolattartói a teljesítés helyszínén minden munkavégzési napon kooperációs megbeszélést tartanak. A kooperációs megbeszéléseken alapvetően az alábbi napirendi pontok szerepelnek:
a) munka előrehaladása
b) előző napi teljesítés
c) következő napi tervezett munka
d) adatszolgáltatások, kötelezettségek
10.3. Amennyiben a felek között az Alvállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban vita merül fel, úgy az Alvállalkozó nem jogosult a teljesítést felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni. E rendelkezés Alvállalkozó általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
10.4. Műszaki természetű vita esetén elsődlegesen a Vállalkozó álláspontja irányadó, az Alvállalkozó e tekintetben is köteles a Vállalkozó utasításait betartani. Amennyiben az Alvállalkozó a Vállalkozó műszaki kérdésben kifejtett álláspontjával nem ért egyet, úgy jogosult igazságügyi műszaki szakértő közreműködését igénybe venni. A műszaki szakértő költségét ilyen esetben az Alvállalkozó előlegezi meg és az a fél viseli részben vagy egészben, akinek terhére a szakértő állást foglalt.
10.5. Az Alvállalkozó az Alvállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez további alvállalkozót, illetve közreműködőt kizárólag a Vállalkozó írásos engedélyével jogosult igénybe venni. Az Alvállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, míg amennyiben jogellenesen vesz igénybe alvállalkozót, illetve közreműködőt, úgy minden olyan kárért felel, amely enélkül nem következett volna be.
10.6. A felek a szerződéses kapcsolatuk során haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről.
10.7. Felek a jelen ÁAF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyokban mindenkor írásos nyilatkozatnak tekintik az Alvállalkozási szerződésben megjelölt kapcsolattartók részére az ott meghatározott e-mail címre történő kézbesítés útján közölt nyilatkozatokat is. Az e-mailben közölt nyilatkozatok mindenkor érvényes joghatályos nyilatkozatnak minősülnek, kivéve, ha a jelen ÁAF, vagy a felek egyéb szerződéses megállapodása valamely nyilatkozat érvényességéhez szigorúbb írásbeliséget (pl. fax, ajánlott postai küldemény) kíván meg.
10.8. A felek szerződésben rögzített, vagy írásban közölt címére küldött ajánlott postai küldemények legkésőbb a feladást követő 15. napon kézbesítettnek minősülnek.

11. Titoktartás

11.1. A felek kötelesek egymás belső ügyeiről a szerződéses kapcsolataik időtartama alatt és azt követően is valamennyi információt, adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelni attól függetlenül, hogy azokat milyen formában szerezték, vagy milyen módon jutott a tudomásukra.
11.2. A felek az üzleti titok körébe tartozó információkat kizárólag az együttműködésük során és annak érdekében használhatják fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Vállalkozót valamely jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezi valamely üzleti titoknak minősülő adat, információ átadására, közzétételére vagy nyilvánosságra hozatalára, és a Vállalkozó e kötelezettségének kizárólag a kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges módon és terjedelemben tesz eleget.
11.3. A felek a jelen ÁAF-ben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősítenek minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelynek titokban maradásához a feleknek méltányolható érdeke fűződik, illetve amelynek harmadik személyek részére történő átadásához az érintett fél nem járul hozzá.
11.4. A titoktartási kötelezettség a felek szerződéses viszonyainak megszűnését követően is fennmarad, és kiterjed a felek által igénybe vett alvállalkozókra, illetve közreműködőkre és alkalmazottakra is. A másik fél írásos hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra a felek jogviszonyára vonatkozóan semmilyen szerződés, vagy annak bármely kikötése, illetve az abban foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk.
11.5. Amennyiben az üzleti titok körébe eső információk közlését, közzétételét vagy nyilvánosságra hozatalát, jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat kötelezővé teszi, úgy az érintett fél a közlési, közzétételi vagy nyilvánosságra hozatali kötelezettségének kizárólag a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat által előírt terjedelemben tehet eleget.

12. Vis maior

12.1. A jelen ÁAF alkalmazásában vis maiornak minősülnek a szerződés teljesítését akadályozó, illetve részben vagy egészben ellehetetlenítő, a felek ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan események vagy körülmények, amelyek a szerződés létrejöttének időpontjában nem voltak előreláthatóak.
12.2. A teljesítésben a vis maior által akadályozott fél köteles mindent megtenni a vis maior következményeinek csökkentése, illetve annak érdekében, hogy az a lehető legkevésbé befolyásolja a szerződés teljesítését.
12.3. Amennyiben az esetleges kár bekövetkezése előre látható, úgy a fél köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban, közvetlenül fenyegető veszély esetén rövid úton (telefonon, e-mailben, stb.) értesíteni a másik felet.
12.4. Amennyiben a vis maior a szerződés teljesítését nem teszi lehetetlenné, pusztán késlelteti, úgy a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával meghosszabbodik.

13. A szerződéses rendelkezések érvénytelensége

13.1. Amennyiben a jelen ÁAF, vagy annak hatálya alá tartozó egyéb megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy a későbbiekben érvénytelenné válna, úgy ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
13.2. A felek mindenkor kötelesek az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes rendelkezést elfogadni, amely az érvénytelenséggel érintett rendelkezés által elérni kívánt szerződéses célnak a leginkább megfelel.

14. Alkalmazandó jog, joghatóság, hatáskör és illetékesség

14.1. A felek jelen ÁAF hatálya alá tartozó szerződései vonatkozásában kizárólag a magyar jog előírásai alkalmazandók.
14.2. A jelen ÁAF-ben, valamint az ÁAF hatálya alá tartozó szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.3. Felek a jelen ÁAF, valamint az ÁAF hatálya alá tartozó szerződések létrejöttével, érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megsértésével kapcsolatos mindennemű vitás kérdéseiket törekszenek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek mindennemű jogvitájuk vonatkozásában a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát, ezen belül pedig hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.